Home / Sociální služby poskytované společností Hornomlýnská, o.p.s.

Sociální služby poskytované společností Hornomlýnská, o.p.s.

Umožňujeme dětem vyrůstat v jejich milujících rodinách. Asistujeme dětem při činnostech, které jejich vrstevníci zvládají samostatně. Odlehčujeme pečujícím osobám a jsme pro ně oporou. Sociální služby poskytujeme osobám od 3 do 18 let.

 


Poskytujeme čtyři registrované sociální služby a našim dlouhodobým cílem je:

 • Napomáhat dětem a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace vyplývající ze zdravotního postižení.
 • Zajistit dětem péči, která vychází z jejich specifických potřeb i potřeb jejich rodin.
 • Umožnit rodinám dětí získat čas pro řešení osobních záležitostí, seberealizaci a odpočinek.
 • Umožnit dětem, žít obdobně jako jejich vrstevníci.

Pokud máte zájem o naše služby, tak nám zavolejte.

Prvotní kontakt se zájemci o naše sociální služby zajišťuje hlavní sociální pracovnice.

Lucie Petrů, DiS. – 733 147 173, sp1@hornomlynska.cz


1. Osobní asistence

 • Asistujeme dětem při činnostech, které jejich vrstevníci běžně zvládají sami.
 • Asistent je pro dítě oporou, díky které se může vzdělávat, navštěvovat kroužky, věnovat se svým koníčkům, aktivně trávit volný čas, odpočívat apod.
 • Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí dětí (ve školách a školkách, v kroužcích, doma i venku).
 • Asistujeme v Praze a okolí.
 • Asistence má nepřetržitou provozní domu.
 • Asistujeme kdykoli, s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí a jejich rodin.


2. Terénní odlehčovací služba

 • Jsme s dětmi v době, kdy si jejich rodiny potřebují odpočinout nebo si něco zařídit.
 • Asistent se věnuje dítěti tak, aby bylo v bezpečí, a je pro dítě oporou při zvládání běžných činností.
 • Nenahrazujeme dětem jejich rodiny, jen na určitý čas jejich péči vhodně doplňujeme.
 • Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí dětí (doma i venku).
 • Dětem se věnujeme v Praze a okolí.
 • Terénní odlehčovací služba má provozní dobu denně od 7,00 do 12,00 a od 14,00 do 22,00. V případě potřeby výjimečně i mimo provozní dobu. 

 


3. Ambulantní odlehčovací služba – Centrum Filipovka (Filipova 2013/1, Praha – Chodov)

 • Děti jsou přes den u nás v době, kdy si jejich rodiny potřebují odpočinout nebo si něco zařídit.
 • Asistenti se věnují dětem tak, aby byly v bezpečí a jsou pro děti oporou při zvládání běžných činností.  
 • Čas, který děti tráví u nás naplňujeme vybranými aktivitami, které odpovídají jejich individuálním potřebám a na kterých se domluvíme s jejich rodinami před tím, než začnou naši službu využívat.
 • Služba je poskytována v plně vybavených prostorách (denní místnost, herna, relaxační místnost, zahrada, zázemí)
 • Ambulantní odlehčovací služba má provozní dobu v pracovních dnech 8,00 – 17,00 a o víkendech 8,00 – 20,00. Službu neposkytujeme ve dnech státních svátku a vybraných na ně navazujících dnech a v sanitárních dnech. Kalendář provozní doby ambulance v roce 2024
 • Příchod a odchod je umožněn podle potřeb po celou provozní dubu, ale na základě měsíční objednávky. 


4. Pobytová odlehčovací služba – Byt Kodymovka (Kodymova 2525, Praha – Stodůlky)

 • Děti jsou u nás na krátkodobém pobytu v době, kdy si jejich rodiny potřebují odpočinout nebo si něco zařídit.
 • Asistenti se věnují dětem po celou dobu pobytu tak, aby byly v bezpečí, a jsou pro děti oporou při zvládání běžných činností. 
 • Čas, který děti tráví u nás naplňujeme vybranými aktivitami, které odpovídají jejich potřebám. Každý pobyt je předem detailně naplánován s ohledem na specifika jednotlivých dětí.
 • Služba je poskytovaná v plně vybaveném mezonetovém bytě s dispozicí 6+1 a kapacitou 4 lůžka ve třech ložnicích.
 • Pobytová odlehčovací služba je poskytovaná ve vybraných a předem stanovených týdenních a víkendových turnusech. Kalendář provozní doby pobytovky v roce 2024
 • Zahájení a ukončení pobytu je možné kdykoli v průběhu turnusu, ale na základě měsíční objednávky.

 


Cílová skupina všech čtyř sociálních služeb

Cílovou skupinou jsou osoby, kterým je v rámci sociálních služeb poskytována přímá péče. V našem případě jsou to osoby

 • se zdravotním postižením, včetně kombinovaného zdravotního postižení,
 • ve věku 3 – 18 let (do 18. narozenin),
 • jejichž nepříznivá sociální situace způsobena zdravotním postižením vyžaduje poskytnutí, některé z našich sociálních služeb.

V souladu s registrací poskytujeme naše služby s působností v Praze.

Úhrada za služby

V souladu s § 75, Zák. č. 108/2006 sb. o sociálních službách hradí uživatel služby úhradu za poskytování služby v rozsahu stanoveném Smlouvou o poskytování služby, podle aktuálně platného ceníku služby. Maximální výše úhrady je stanovena Zákonem o sociálních službách a Prováděcí vyhláškou.

Aktuální základní výše úhrady je 135 Kč/hodina.

Podrobnosti, informace o slevách a způsobu vyúčtování naleznete v aktuálním ceníku – Ceník sociálních služeb platný dnem 1.1.2024


Důležité informace o poskytovaných sociálních službách

 • Sociální služby poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • Společnost Hornomlýnská o.p.s. je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb. Odkaz na registr
 • Poskytování sociálních služeb se řídí vnitřními pravidly služeb, které jsou souborem Základních pravidel služby, metodik a dalších směrnic. Pro zájemce o naše služby a uživatele služby je stěžejním dokument Základní pravidla služeb poskytovaných ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s. Základní pravidla sociálních služeb poskytovaných ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s.
 • Každému uživateli jsou služby plánovány individuálně a dle jeho specifických potřeb. V procesu individuálního plánování využíváme Kontrakt, Individuální plán a Osobní kartu uživatele služby.
 • Služby poskytujeme na základě písemné smlouvy o poskytování sociálních služeb, jejichž přílohou je kontrakt, ve kterém je vyspecifikován rozsah poskytovaných služeb.
 • Zákonní zástupci uživatelů služeb si službu objednávají minimálně na měsíc dopředu.

Tým, který zajišťuje poskytování sociálních služeb

 • Vedoucí sociálních služeb: Ing. Roman Mucha 
 • Hlavní sociální pracovnice: Lucie Petrů, DiS. 
 • Sociální pracovnice: Ing. Jitka Štěpánková 
 • Sociální pracovnice: Denisa Reichertová, DiS. 
 • Manažerka terénních služeb: Bc. Barbara Matteucci 
  • Klíčová pracovnice terénních služeb: Kateřina Vostrá 
  • Asistentky a asistenti pracující v terénu
 • Manažerka ambulantních a pobytových služeb: Bc. Lucie Pokorná 
  • Klíčová pracovnice ambulance: Bc. Barbora Zapletalová 
  • Klíčový pracovník pobytu: Mgr. Lukáš Rabovský 
  • Asistentky a asistenti pracující v ambulanci a pobytu

Při poskytování sociálních služeb se řídíme těmi to zásadami

Individuální přístup

Všechny uživatele služeb bereme jako jedinečné osobnosti a podle toho také každému individuálně plánujeme poskytování sociálních služeb. S přihlédnutím k věku a schopnostem uživatelů služby aktivně podporujeme jejich zapojení do procesu plánování a poskytování služby. Každý uživatel služby má svůj Individuální plán, podle kterého je služba poskytována.

Komplexní přístup

Každý uživatel služeb má přiděleného jednoho sociálního pracovníka, který ho provází po celou dobu poskytování všech sociálních služeb a jejich forem. Individuální plán poskytování sociálních služeb zahrnuje všechny poskytované služby a formy. Je zajištěna efektivní výměna informací mezi všemi pracovníky podílejícími se na poskytování služeb.

Přiměřená míra podpory

Podporujeme uživatele služby, aby využíval dovednosti, které již má. Neděláme za něj, co zvládá sám. Služba je uživateli poskytována v rozsahu přiměřeném jeho nepříznivé sociální situaci. Nevytváříme závislost na sociální službě.

Respektování a podpora důstojnosti 

S uživatelem služby i jeho zákonnými zástupci jednáme s respektem a úctou. Při poskytování služby se chováme tak abychom nesnižovali důstojnost uživatelů. Posilujeme také úctu uživatelů služby k sobě samým a učíme je tuto úctu projevovat.

Bezpečí pro uživatele služby

Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro uživatele služby, jejich zákonné zástupce a další pečující osoby. V rámci poskytování služby zachováváme mlčenlivost a diskrétnost. Službu plánujeme tak, abychom předcházeli potenciálně rizikovým situacím, a současně máme připraveny postupy pro jejich řešení.

Profesionalita

Službu poskytuje odborně způsobilý a průběžně vzdělávaný personál. Dodržujeme zákonné normy a standardy kvality.


Zpracování a ochrana osobních údajů

V souvislosti s poskytováním sociální služby zpracováváme osobní údaje zájemců o službu, uživatelů služby a jejich zákonných zástupců v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady  EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracování osobních údajů se řídí Metodikou zpracování a ochrany osobních údajů. Správcem osobních údajů je Hornomlýnská, o. p. s., který určuje, jaké údaje budou zpracovávány, jakým způsobem a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uchovávány.

Zpracováváme osobní údaje zejména v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, emailový kontakt
 • uživatelské údaje – způsobilost k právním úkonům, stupeň příspěvku na péči, kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje
 • údaje o nepříznivé sociální situaci – úroveň soběstačnosti a mobility, jiní poskytovatelé sociálních a návazných služeb, rodinná situace.

Nezpracováváme žádné osobní údaje s tzv. vysokým rizikem.

Nahoru